Conflicten als kans

Conflicten bieden kansen in een organisatie!

Is dat zo? We praten niet graag over conflicten en hopen ze ook niet te hebben. Mensen zijn bang voor conflicten en vooral voor het escaleren van conflicten. Conflicten lijken dus alleen maar negatieve kanten te hebben…of toch niet?

Conflicten hoeven  niet altijd negatief te zijn en kunnen zelfs kansen bieden. Om dat uit te leggen zal ik eerst ingaan op wat een conflict eigenlijk is.

Er zijn verschillende definities. Volgens Wikipedia is een conflict een situatie waarin twee of meer partijen methodes hanteren, doelstellingen nastreven of waarden aanhangen die, daadwerkelijk of in de perceptie van de partijen, onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Kort gezegd: een onopgeloste tegenstrijdigheid.

Marijke Lingsma (o.a. Directeur Coachboulevard) geeft een andere definitie: een conflict is een botsing tussen waarheden die niet in één verhaal passen.

Een conflict ontstaat als we onze eigen aannames niet los willen/kunnen laten. Als de ander dat ook niet kan/wil dan is het conflict geboren. Dit conflict proberen we te vermijden, maar in veel gevallen leidt dit tot het escaleren van het conflict. Zaken worden niet bespreekbaar gemaakt maar spelen wel een rol in het contact met elkaar. Hierdoor wordt de relatie verstoord, hetgeen kan leiden tot de escalatie van het conflict. En dat wilden we juist vermijden!

Het is van belang dat we conflictvaardig worden. Conflictvaardig betekent dat we het vermogen hebben om effectief om te gaan met onze eigen meningen, opvattingen, overtuigingen en emoties. Dit betekent dat we onze eigen aannames onder de loep kunnen nemen en los kunnen laten; niet vast blijven houden aan ons gelijk. Conflictvaardig zijn houdt in dat je met respect en openheid naar de ideeën en meningen van de ander kijkt. Dit is echter niet vanzelfsprekend. We hebben te maken met:

  • Selectieve waarneming: onbewust maak je keuzes over wat je wel en niet wilt zien
  • Perceptuele vertekening: je geeft je eigen betekenis aan wat je waarneemt
  • Personificatie: datgene wat je ziet (wilt zien) en jouw betekenis daarvan schrijf je toe aan een persoon of personen in plaats van aan de situatie of de omstandigheden.

Bovenstaande leidt er toe dat het in een conflict meestal niet meer gaat over de inhoud maar over de relatie. Dit is heel goed terug te vinden in de escalatietrap van Glasl. Hier zal ik in een volgend blog op terug komen.

Als het ons wel lukt om onze eigen opvatting los te laten en daadwerkelijk naar de ideeën en belangen van de ander te kijken staan we open voor alternatieven en andere invalshoeken. Hierdoor ontstaat er een oplossing die effectiever is dan als er geen verschil van mening was geweest!

Dus terugkomend op de titel van dit blog: Ja, conflicten bieden kansen in een organisatie!